התארגנות עובדים היא הדרך האפקטיבית ביותר לשיפור תנאי ההעסקה במקום העבודה. ועד במקום העבודה מאפשר לעובדות ולעובדים לנהל מו"מ להסכם קיבוצי שיעגן את תנאי העבודה. התאגדות עובדים מחזקת את העובדים ביכולתם לדרוש שיפור תנאים – היא מעניקה ליווי מקצועי, הגנה משפטית וזכות לשביתה או לחץ ארגוני אחר ("חלשים לחוד, חזקים כאיגוד"). מלבד הסכם קיבוצי, במקומות עבודה רבים בישראל מופרות זכויותיהם של העובדים. רק התאגדות עובדים מאפשרת אכיפה אפקטיבית ושמירה על זכויות עובדים.

התאגדות עובדים מאזנת את הכוח במקום העבודה ומחייבת את המעסיק להתייחס לדרישות ולתלונות על הפרת זכויות. התאגדות עובדים נותנת לעובדים קול במקום העבודה. אל מול משברים ושינויים במקום העבודה, מאפשרת ההתאגדות  לעובדים להביע את דעתם ולהגן על זכויותיהם.

התאגדות מצרפת אותך לתנועה רחבה המקדמת סולידריות וצדק חברתי. זכויות העובדים הבסיסיות הקיימות אינן תוצאה של חסד פתאומי מצד המדינה או המעסיקים. זכויות אלו הן תוצר של מאבק ארוך בשנים של ציבור העובדים. אי-הגבלה של מספר שעות העבודה ביום, שבוע עבודה הנמשך 7 ימים והעדר שכר מינימום היו מנת חלקם של רוב מוחלט מהעובדים, עד שתנועות ואיגודי עובדים בעולם נאבקו והצליחו לשנותם. חלק מההישגים מעוגנים בחוקי המדינה וחלקם בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה.

המטרות העיקריות מתחלקות לשתי חלקי עיקרים חלק ראשון .

מול המעסיקים, פועל האיגוד  להשגת המטרות הבאות:

  • שיפור תנאי ההעסקה באמצעות ניהול משא ומתן קיבוצי
  • פיקוח על מימוש זכויות העובדים
  • הענקת ביטחון תעסוקתי  לחברי האיגוד.
  • קידום שיתופם של העובדים בעיצוב מקום העבודה
  • חלק שני
  • קידום מקצוע מדריך השיקום והכרתו כמיקצוע

איגוד מדריכי שיקום קודם כל שם את מקצועיות העובדים ואת הצרכים שלהם לכן ההתארגנות דרכנו נכונה יותר 

הסכם קיבוצי הוא הסכם בין מעסיק או ארגון מעסיקים לבין ארגון עובדים, בענייני קבלה לעבודה, סיום עבודה, תנאי עבודה, יחסי עבודה, זכויות וחובות של הצדדים.

זכויות המוקנות לעובד בהסכם קיבוצי אינן ניתנות לוויתור (ההסכם קובע תנאי מינימום במקום העבודה. הוא אינו מונע הטבות אישיות מעבר לתנאים שהושגו בהסכם).

רק הסכם קיבוצי מבטיח שההסכמות שהושגו בין הצדדים יישארו בתוקף לאורך זמן ולא יסויגו, ימוסמסו ולבסוף ייעלמו.

רק הסכם קיבוצי מבטיח שההסכמות שהושגו בין הצדדים יחולו גם על כל עובד שיתקבל למקום העבודה לאחר השגת ההסכמות ולא רק על מי שעובד באותו הזמן.

רק הסכם קיבוצי מבטיח שלא יהיה תמריץ להחליף את העובדים בעובדים חדשים (מאחר ויחול גם על כל עובד חדש).

רק הסכם קיבוצי מעניק לנציגות העובדים מעמד משמעותי אשר יאפשר לה לייצג באופן אפקטיבי ולאורך זמן את כל העובדים במקום העבודה.

רק הסכם קיבוצי יוצר מערך זכויות אישיות שאינן ניתנות לוויתור או להתניה, ואשר תישארנה בתוקף גם לאחר תום תוקפו של ההסכם. לאחר תום תוקפו של ההסכם ניתן לחתום על הסכם חדש ולנהל מו"מ על שיפור תנאים נוסף.

שכר

סעיף השכר בהסכמים קיבוציים קובע מהו השכר המינימלי לכל תפקיד עליו חל ההסכם במקום העבודה. זהו הסעיף הכלכלי המרכזי בהסכם הקיבוצי. מלבד העלאה בשכר הבסיס, במסגרת ההסכם יכולות להיקבע תוספות נוספות לשכר כמו ותק, הכרה בהשכלה או מומחיות וכיו"ב.

בכלל המשק קבוע שכר מינימום המחייב את כלל העובדים והמעסיקים, כפי שמפורט באתר "כל זכות".

 

ביטחון תעסוקתי

סעיף מרכזי נוסף בהסכמים קיבוציים הוא סעיף הביטחון התעסוקתי הנוגע ליציבות ההעסקה, פיטורים וזמני העבודה. הסעיף קובע את מחויבות המעסיק והעובדים לאחוזי משרה, שעות העבודה וחודשי העסקה. מקומות עבודה בהם נהוגה עבודה ב"שעות אפקטיביות" או פיטורים עונתיים. בנוסף, תחום הביטחון התעסוקתי קובע את מנגנוני הפיטורים במקום העבודה. במקרים של פיטורים אישיים, על רקע מקצועי, יכול להיקבע מנגנון שימוע ותקופת שיפור, לרוב עם התחשבות בוותק. במצב של פיטורי צמצום, על רקע כלכלי, יכול להיקבע מנגנון היוועצות בעובדים או צעדי שביתה  בהם העובדים יוכלו לנקוט (בלי "שקט תעשייתי").

הזכות לשימוע לפני פיטורים ולייצוג בו שמורה לכל עובד.

 

זכויות סוציאליות

הזכויות הסוציאליות כוללות את ימי החופשה השנתית, ימי מחלה, ימי הצהרה, ימי בחירה, דמי הבראה, תשלומי פנסיה והטבות נוספות כמו קרן השתלמות. ישנן זכויות סוציאליות מינימליות להן זכאי כל עובד. בהסכם קיבוצי ניתן לשפר את הזכויות הקבועות בחוק ולהשיג נוספות, דוגמת קרן השתלמות, ימי חופשה נוספים בשנה, תשלום על יום מחלה מהיום הראשון, הסדר פנסיוני מיטיב ועוד.

 

זכויות נשים בעבודה

הסכם קיבוצי יכול לעגן במקום העבודה גם זכויות הנוגעות לענייני מגדר. לדוגמא, זכויות בהריון, שעת הנקה, אכיפת תקנון למניעת הטרדות ואכיפת שוויון מגדרי (פערי שכר) בעבודה.

 

אלו הן הזכויות המעוגנות בחוק בהריון ולאחר לידה.

 

הטבות נוספות

בהתאם לרצון העובדים ועל פי הצרכים במקום העבודה, ניתן להסכים על תנאים נוספים שיינתנו. לדוגמא, בהסכמים קיבוציים נקבעו הטבות בנוגע למתנות בחגים, תנאים פיזיים במקום העבודה, אפיקי קידום לעובדים, תוספות ביגוד, תלושי מזון ועוד.

 

יחסי העבודה

 

ההסכם הקיבוצי מעגן גם את מעמדה של נציגות העובדים במקום העבודה. ניתן לקבוע לאילו החלטות נציגי העובדים יהיו שותפים, מתי נדרשת ההנהלה להיוועץ עימם, אילו כללי שקיפות צריך המעסיק למלא כלפי העובדים ומהו סל הכלים העומד לרשות ועד העובדים בשגרה.

 

 

חד משמעית לא ! – זכות ההתארגנות במקום העבודה היא בעלת מעמד של זכות יסוד במשפט הישראלי ומעוגנת בסעיף 33 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, לפיו נקבע כי לכל עובד זכות לפעול להתארגנות עובדים בוועד עובדים ובארגון עובדים. כן נקבע כי עובד לא יפוטר בשל פעילות בארגון העובדים או לטובת הקמתו של ארגון עובדים.

כרגע אנו לא גובים תשלום המטרה כרגע היא להתאגד כגוף .

( בעיקרון גובה התשלום -הוא  0.6% מהשכר מחברי הארגון ומהעובדים אותם מייצג.  דמי החבר נגבים באמצעות כרטיס אשראי ולפי מדרגות תשלום. במקרים מיוחדים ניתן לפטור מתשלום, . לאחר החתימה על הסכם קיבוצי ייגבה תשלום נוסף של עד 0.4% מהשכר לקופת הוועד שמשמשת לרווחת העובדים.